درد

 

عنوان کارگاه نام مدرس تاریخ برگزاری دریافت گواهی

آشنایی با فرآیند اجرای طرح های ارتباط با صنعت و جامعه

دکتر علیرضا دهدشتی 27 / 04/ 1402 گواهی کارگاه