درج صحیح آدرس دانشگاه، دانشکده، مراکز تحقیقاتی و مرکز توسعه تحقیقات بالینی در مقالات

از آنجائیکه جهت پذیرش مقالات در ارزشیابی دانشگاه از جانب وزارت مطبوع درج صحیح آدرس نویسندگان حائز اهمیت بوده و وزارت متبوع از پذیرش مقالاتی که کوچکترین نقش آدرس نویسی داشته باشند اجتناب می نماید، لذا به پیوست الگوی نحوه درست آدرس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و دانشکده های تابعه در ذیل درج می گردد. معاونت پژوهشی  از پرداخت حق التحریر به مقالاتی که در آدرس نویسی به شکل پیوست نکرده باشند معذور خواهد بود.

آدرس وابستگی (Affiliation) استاندارد:

 

نحوه نگارش وابستگی سازمانی گروه های آموزشی

 

در خصوص درج وابستگی سازمانی اعضای هیات علمی که عضو مراکز تحقیقاتی نیستند، لازم است وابستگی سازمانی به شکل زیر درج شود:
 
گروه.......، دانشکده........، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 
 

ردیف

نام دانشکده

افیلیشن استاندارد دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی سمنان

1

 

دانشکده پزشکی

Department of …, school of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

گروه ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2

 

 

دانشکده دندانپزشکی

 

Department of …, School of Dentistry, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

گروه ...، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3

دانشکده داروسازی

Department of …, School of Pharmacy, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

 گروه ...، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 

4

دانشکده پرستاری و مامایی

Department of …, School of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

گروه ...، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

5

 

دانشکده توانبخشی

Department of …, School of Rehabilitation Sciences, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

گروه ...، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

6

دانشکده بهداشت دامغان

Department of …, Damghan School of Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

گروه ...، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

7

دانشکده پیراپزشکی سرخه

Department of …, Sorkheh School of Allied Medical Sciences, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

گروه ...، دانشکده پیراپزشکی سرخه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

8

دانشکده تغذیه و علوم غذایی آرادان

Department of …, Aradan School of Nutrition and Food Sciences, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

 گروه ...، دانشکده تغذیه و علوم غذایی آرادان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

9

 کمیته تحقیقات پردیس بین الملل

Student Research Committee, International Campus, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

 

 
اعضای هیات علمی که عضو مراکز تحقیقاتی هستند می بایست اولین وابستگی سازمانی خود را مرکز تحقیقاتی به شرح جدول زیر درج نمایند. وابستگی سازمانی دوم ایشان می تواند گروه دانشکده باشد.

مرکز تحقیقات ......، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

 

ردیف

نام مرکز تحقیقات

افیلیشن استاندارد مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سمنان

1

مرکز تحقیقات فیزیولوژی

Research Center of Physiology,Semnan University of Medical Sciences,Semnan,Iran

مرکزتحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبیعضلانی

Neuromuscular Rehabilitation Research Center,Semnan University of Medical Sciences, Semnan,Iran

مرکزتحقیقات توانبخشی عصبی‌عضلانی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

Social Determinants of Health Research Center,Semnan University of Medical Sciences,Semnan,Iran

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

4

مرکز تحقیقات خونریزیهای غیرطبیعی رحم

Abnormal Uterine Bleeding Research Center,Semnan University of Medical Sciences,Semnan,Iran

مرکز تحقیقات خونریزیهای غیرطبیعی رحم، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

5

مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی

Nervous System Stem Cells Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.

مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

6

مرکز تحقیقات سرطان

Cancer Research Center,Semnan University of Medical Sciences,Semnan,Iran

مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

7

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری

Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

8

مرکز تحقیقات سلامت غذایی (نمک)

Food Safety Research Center (salt), Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مرکز تحقیقات سلامت غذایی (نمک)، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

 
 

 

واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی کوثر

آدرس وابستگی

واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی کوثر، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

 

 Affiliation
Clinical Research Development Unit, Kowsar Educational, Research and Therapeutic Hospital, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

 

متن فارسی و انگلیسی تقدیر و تشکر از واحد جهت درج در قسمت مرتبط در مقالات

متن فارسی تقدیر و تشکر:

از واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی کوثر دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بابت تامین تسهیلات لازم برای انجام این تحقیق تقدیر و تشکر می شود.

متن انگلیسی:

Acknowledgements

We would like to thank the Clinical Research Development Unit of Kowsar Educational and Research and Therapeutic Center of Semnan University of Medical Sciences for providing facilities to this work